Av. Dursun Yassıkaya


SOSYAL ARABULUCULUK

ÖZDE BİR ARABULUCULUK VE UZLAŞTIRMA KURUMLARININ YAŞAMASI İÇİN


Haleddin İbrahimli-Mustafa Uluçakar-Murat Koç’un Uluslararası Çatıma Çözümü ve Barışın Tesisi başlıklı kitapta yer alan makalelerinde, “çatışmadan kaçınmak imkansız olduğundan dolayı çatışmanın,çatışmaya dahil olan tarafa yarar sağlaması gerekir ifadesi son derece anlamlı.

Toplumları parçalamak için üretilen şok eylemlerin KUBARK (NAOMİ KLEIN-ŞOK DOKTRİNİ) yöntemleri olduğunu bilerek şiddetin her türlüsünün beyaz sayfa açabilmek için önemli bir kaldıraç, önemli bir güç olarak tasarlama kabiliyeti için toplumun münakaşadan müzakereye dönüşmesi gerekmektedir.

Bunun öncelikle sosyal arabuluculuk projesinde vücut bulan STK-Üniversite-Bakanlıklar işbirliğinin işlevsel hale getirilmesi gerekmektedir. İşin ucundan tutmak değil sosyal arabuluculuğun toplumsal uzlaşı ve arabuluculuk felsefesi için öneminin farkındalığı tüm kurumlarca hissedilerek eyleme geçilmelidir.

Akademik düzeyde çatışma çözümü ve uzlaşı kültürünün bölgesel davranış biçimleri, kültürel aktarımların sonuçları tek bir havuzda toplanması sağlanmalı, değişim eşiğinde yeni davranış kalıplarının inanç coğrafyamız, tarihi geçmişimiz, siyasi etki alanımız ile birlikte değerlendirerek kodlarının inşası sağlanmalıdır.

Çatışma ve barış çalışmalarında bize ait, inşa ettiğimiz,” kuram, yöntem ve bunların birbirleriyle ilişkisi, özellikle de kuramın kapsaması gereken hususlar konularında tercüme ile elde edilen değerler “ *manzumesi değil bize ait paradigmaların inşa edilmesi gerekmektedir. Bu konuda iletişimcilerimiz, sosyologlarımız, psikologlarımız, müzakerecilerimiz tama saha çalışmalarında bürokratik  ve akademik desteği arkalarında hissetmelidirler.

Sosyal arabuluculuk kurumunun dinamiklerinin toplumda karşılığının sağlanması için farklı alanlarda çalışmalar ve eylem planları yapılmalıdır. En önemlisi kampüs arabuluculuğu, fiilen vücut bulmak üzere.. Bunun yanında toplumun diğer katmanlarının yer alabilmesi için yerelde belediyeler sürece dahil edilmelidir. Hatta belediye imkanları ile eğitimler seminerler düzenlenmeli, yerel STK, Sanayi Odası,Ticaret Odaları sürece zaman içerisinde dahil edilmelidir.

Sosyal arabuluculuk için, öncelikli hedef kitle şiddetin önlenebilmesi adına, göç ile ülkemize gelen ve maalesef birlikte yaşamak zorunda olduğumuz göçmenlerle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi, B.M. Göçmen bürosu, AB Türkiye ofisi  temsilcileri ile iletişime geçilmelidir.

Çatışma Analizinde kullanılan *Harward Yaklaşımı, insan İhtiyaçları Kuramı, Çatışmayı Dönüştürme Yaklaşımı veya bölgesel özellikler, yaşananların yol gösterici olduğu bize ait yeni bir paradigma tanılayabilecek hale getirilmelidir.

Sonuç olarak, sosyal arabuluculuk kurumsal hale gelmeli, hukuki arabuluculuğun felsefesini tabanda inşa ederken toplumsal barış ve uzlaşı için el ele vermeliyiz. 

 

*Uluslararası Çatışma Çözümü ve Barışın Tesisi